Pracovní posudek: má na něj zaměstnanec právo?
27. 10. 2022

Zaměstnanec může zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovně­právního vztahu požádat o vydání pracovního posudku. Co by by nemělo v posudku chybět a co by naopak obsahovat neměl?

Lhůta pro vydání

Zaměstnava­tel pak musí do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat, nejdříve ovšem v době dvou měsíců před skonče­ním zaměstnání. Pracovní posudek má obsahovat hodnocení zaměstnan­covy práce, jeho kvalifikace, schop­ností a dalších skutečností majících vztah k výkonu práce. O vydání pra­covního posudku zaměstnanci žádají zpravidla proto, aby ten­to posudek předložili jinému zaměstnavateli, u kterého se budou po skončení stávajícího pracovněprávního vztahu ucházet o zaměstnání.

Co do posudku nepatří?

V pracovním posudku nemohou být obsaženy údaje, které nemají vztah k výkonu práce. Zaměstnava­tel do posudku může uvést například i hodnocení celkového vztahu zaměst­nance ke spolupracovníkům a k práci, jakož i hodnocení těch osobních vlastností, které mají bezprostřední vztah k výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, schopnost řídit a organizovat pracovní proces, schopnost zapojit se do týmové prá­ce s ostatními zaměstnanci a podob­ně. Jiné informace než ty, které mo­hou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.

Pracovní posudek se musí ome­zit na konkrétní hodnocení činnosti zaměstnance u bývalého zaměstnava­tele a nemůže vyjadřovat v obecné ro­vině jeho subjektivní hodnoticí ná­zor (doporučení) na vhodnost budoucího působení zaměstnance v ur­čitém okruhu pracovních činností.

Soudní vymahatelnost úpravy posudku

Pracovní posudek bude vždy do jisté míry ovlivněn subjektivním hod­noticím přístupem. Závěry v něm ob­sažené se ale musí opírat o doložitel­né, objektivní skutečnosti. V případě, že by zaměstnanec s obsahem pracovního posudku nesouhlasil, mohl by se i soudně domáhat jeho úpravy. Navíc, pokud by zaměstnanec v důsledku nepravdivého obsahu pracovní­ho posudku utrpěl škodu, vzniklo by mu právo domáhat se vůči zaměstnavateli náhrady této škody.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!