CHECKLIST: dokumentace k zajištění BOZP

Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci k zajištění BOZP. Máte vypracované všechny potřebné dokumenty? Pro doložení činnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP je nejvhodnější uložit zpracovanou dokumentaci na jednom místě, pohromadě, aby při případné kontrole bylo možné požadované dokumenty rychle a snadno najít. Stáhněte si checklist a zkontrolujte, zda vám některý z důležitých dokumentů nechybí.

VZOR: Náhrada škody vzniklá nesplněním povinnosti k jejímu odvrácení

Jestliže zaměstnanec zjistí, že zaměstnavateli hrozí škoda a k jejímu odvrácení je neodkladně třeba zákroku, je povinen zakročit. Tuto povinnost nemá, pouze pokud mu v jejím uskutečnění brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil ohrožení sebe nebo jiné osoby.

Jestliže zaměstnanec svou zakročovací povinnost nesplní, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě vzniklé škody. Při určování rozsahu škody musí zaměstnavatel přihlížet k okolnostem případu, jakož i k okolnostem, které bránily splnění zakročovací povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody nesmí přesáhnout trojnásobek průměrného výdělku zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem výši požadované škody projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla. V ideálním případě by toto projednání mělo směřovat k tomu, že zaměstnanec škodu uzná a bude uzavřena dohoda o způsobu náhrady škody.

Písemné potvrzení o svěření předmětů

Víte, že zaměstnanec odpovídá za případnou ztrátu nástrojů či ochranných pracovních prostředků, pouze pokud jejich převzetí stvrdil písemným potvrzením? Odpovědnosti se poté může zprostit, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Vzor: Vnitřní předpis o pracovních cestách

Jezdí vaši zaměstnanci na služební cesty? Víte, jaké náležitosti musí mít cestovní příkaz a co dalšího je dobré ujasnit ve vnitřním předpisu? Stáhněte si vzor směrnice, který si můžete dle potřeb upravit a ihned využít.

VZOR: Dohoda s agenturou práce o dočasném přidělení zaměstnance

Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zákoníku práce (§ 308 ZP). Jaké musí mít dokument náležitosti? Stáhněte si kompletní vzor dohody.

VZOR: 50 otázek pro výběrový pohovor

Dochází vám při výběru vhodných kandidátů inspirace, jak odhalit jejich silné a slabé stránky? Mějte v záloze otázky, které odhalí vlastnosti a schopnosti, které jsou třeba právě u vás.

NÁVOD: Jak nedostat pokutu za švarcsystém

Spolupracujete s OSVČ? Pozor na tenký led nelegální práce. Zkontrolujte si, že splňujete zákonné podmínky a zjistěte, co musí živnostníci potvrdit při kontrole inspektorátu práce.

VZOR: Vnitřní předpis o nahlížení do osobních spisů zaměstnanců

Věděli jste, že zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele? Jaká další pravidla byste měli ošetřit ve vnitřním předpisu? Stáhněte si praktický vzor.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!