DOTAZ: Home office s vlastním PC vs. BOZP
1. 3. 2021

Pokud zaměstnanec pracuje na home office doma na vlastním PC, odpovídá zaměstnavatel z pohledu BOZP např. za technický stav jeho PC a souvisejících elektrických zařízení (např. prodlužovacích kabelů, tiskáren atd.)? Pokud ano, jak se zjišťuje, kdy a při čem vlastně došlo k úrazu, resp. co musí zaměstnavatel prokázat, aby se odpovědnosti zprostil?

Tento případ závisí zejména na skutečnosti, zda zaměstnavatel udělil zaměstnanci souhlas s použitím jeho vlastních nástrojů a zařízení a pro možnost zproštění povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy z pracovního úrazu také na případném lehkomyslném jednání nebo porušení předpisů na úseku BOZP zaměstnancem.

Pokud zaměstnanec k výkonu práce pro zaměstnavatele používá na „domácím“ pracovišti (resp. na odlišném pracovišti, než je pracoviště zaměstnavatele) své vlastní nástroje, zařízení nebo jiné výrobní prostředky (vlastní PC, tiskárny, scannery, elektrická zařízení apod.) se souhlasem zaměstnavatele, zaměstnavatel z pohledu bezpečnosti práce vždy odpovídá za technický stav těchto zařízení, jejich pravidelné revize, a také má povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu za používání a opotřebení těchto prostředků, ale např. i spotřebovaných energií (výkon práce zaměstnancem je vždy na náklady zaměstnavatele).

Doporučujeme tento souhlas (nebo případný nesouhlas) zaměstnavatele s použitím vlastních nástrojů a zařízení zaměstnance zakotvit v dohodě o podmínkách výkonu práce na home office vedle ostatních podmínek výkonu práce zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pro výkon práce na pracovišti odlišném od zaměstnavatele výrobní prostředky a zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele a pro použití vlastních nástrojů a zařízení zaměstnanci neudělil souhlas, doporučuji tyto skutečnosti v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele výslovně uvést a rovněž upravit vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na těchto předmětech, pokud zaměstnanec pro výkon práce použije vlastní nářadí, zařízení a předměty bez souhlasu zaměstnavatele.

Obecně je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to platí i při výkonu práce na home office. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz je objektivní, bez ohledu na jeho zavinění nebo porušení předpisů k zajištění BOZP.

Problematika pracovních úrazů, povinností zaměstnavatele k náhradě škody a dalších povinností v případě pracovního úrazu je poměrně obsáhlá a její komplexní hodnocení přesahuje rámec této poradny. V případě pracovního úrazu (a to i při výkonu práce zaměstnancem na home office) má zaměstnavatel např. povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje), svědků a dalších osob, bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Dále má zaměstnavatel povinnost vést v knize úrazů evidenci o pracovních úrazech, vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o pracovních úrazech, ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Již z tohoto příkladného výčtu povinností je zřejmé, že zaměstnavatel musí mít dohodou o podmínkách výkonu práce na home office zajištěnu nezbytnou součinnost ze strany zaměstnance pro objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu i na tomto „domácím“ pracovišti (zabezpečení přístupu na místo výkonu práce v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin úrazu) a také musí v tomto vztahu existovat základní důvěra.

Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku pracovního úrazu zcela, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo v důsledku porušení právní povinnosti nebo ostatních předpisů anebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci samotným zaměstnancem, ačkoli s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou pracovního úrazu.

Zaměstnavatel se může povinnosti k náhradě škody za pracovní úraz zprostit také částečně, pokud uvedená porušení zaměstnancem byla jednou z více příčin pracovního úrazu, a také tehdy, pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování a jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. V konkrétním případě by se mohlo jednat o situaci, kdy by zaměstnanec např. neumožnil zaměstnavateli provedení pravidelné kontroly či revize PC a dalších elektrických zařízení nebo pokud by si zaměstnanec byl vědom závady na těchto zařízeních, jednal by neopatrně a spoléhal by na to, že v jeho případě k žádné újmě na zdraví v důsledku závady nedojde. Tyto skutečnosti by však musel zaměstnavatel prokázat.